Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij deze afzonderlijk wordt vermeld. De meegedeelde prijzen zijn voor verhoging vatbaar, indien tussen de periode van offerte en bestelling van het order, de materialen, de grondstoffen, de lonen of andere bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan. Onze offerte vervalt indien ze niet binnen de 2 maanden door de klant is aanvaard.

Meerwerken d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, alsook niet gekende voorzieningen opgelegd door de klant, worden steeds uitgevoerd aan een uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen.

3. Leveringen worden door onze zorgen gedaan of door een leverancier door beide partijen aanvaard.

De levering gebeurt bij de klant behoudens anders luidende afspraak. De leveringsdatum is een streefdatum. Deze zal zo goed als mogelijk door ons worden nageleefd. Vertragingen zijn geen aanleiding tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding. Behoudens anders luidend beding, gaat het risico na levering van de goederen over op de klant. Eens de goederen zijn geleverd/geïnstalleerd, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-, vernielings- en beschadigingsrisico’s .

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

4. Onze leveringen/werken zijn ten laatste betaalbaar de 10e dag na factuur datum, tenzij anders vermeld. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige prijs is betaald. Bij niet of onvolledige betaling, kunnen deze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de klant.

Werkzaamheden die worden uitgevoerd n.a.v. akkoord offerte, worden als volgt gefactureerd: 50% bij aanvang der werken / levering van materialen, 40% bij einde montage, 10% bij ingangstelling.

5. Bij gebrek aan betaling van de faktuur op de 8 e dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van een schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

6. Elke niet betaalde faktuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 1.5% per maand. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper. Wanneer de faktuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het faktuurbedrag en met een minimum van 50 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. In geval van faling of concordaat van de koper, zijn wij gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing terug te nemen.

7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Geschillen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen enkel beslecht worden door de rechtbank van Leuven (gerechtelijk arrondissement zetel verkoper).

8. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Foto’s, catalogi, folders door ons aangeleverd, hebben geen enkele contractuele waarde. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de door de fabrikant aangebrachte kleine verschillen inzake contructie, maten, kleur design t.a.v. datgene in de offerte wordt vermeld.

9. M.b.t. schoorsteentubage: onvoorziene moeilijkheden (zoals inkappen van de schouw) bij installatie worden als meerwerk beschouwd, en wordt aan het gebruikelijke uurloon aan de klant doorgerekend. Schade aan dakpannen vallen niet ten onze laste. Wanneer een hoogtewerker nodig blijkt, is de huur hiervan ten laste van de klant. Bij kap-, boorwerkzaamheden valt schade aan bestaande niet zichtbare leidingen niet ten onze laste.

10. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand bij abnormaal gebruik van leidingen en toestellen of van vloeistoffen die niet geschikt zijn voor de installatie.

Onze werken omvatten niet:

 alle schilder- en metselwerken;

 aansluiting van het materiaal van een andere onderneming;

 het leveren van de nodige brandstof, water of elektriciteit voor het proefstoken van de installatie;

 het wegnemen van de afval van andere aannemers, noch het reinigen van de bouwwerf, die op abnormale wijze door anderen werd bevuild en/of beschadigd.

11. Onze werken staan onder de wettelijke garantie tegen elke fout en materiaalgebrek, behalve de uitzonderingen die hier worden opgenoemd en die niet ten limitatieve titel gelden:

 verandering in de samenstelling van het water;

 toevallige verstopping van de riolering;

 gebrek aan onderhoud;

 overmacht, abnormaal/verkeerd gebruik van toestellen en materialen;

 externe invloeden zoals bv. bevriezing, te hoge drukken op de istallatie;

 het in dienst stellen zonder onze toestemming;

 gebruik van een installatie en toestel dat verstopping of storingen veroorzaakt: kleppen, ongeschikt electro-mechanisch materiaal;

 het moduleren/bewerken, toevoegen en wegnemen aan onze installatie door eender welke persoon die vreemd is aan onze firma;

 alle materialen en/of toestellen, nieuw of oud, die wij niet geleverd hebben;

 elektrisch aardleiding verbonden aan onze leiding;

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken die aanwezig waren voor de aanvang van onze werken.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x